วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นวัตกรรมทางการศึกษา คืออะไร

          อรรคเดช โสสองชั้น  (http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138) ได้รวบรวมและกล่าวไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น


          http://www.namonpit.ac.th/file/ei.pdf ได้รวบรวมและกล่าวไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา  คือ  การปรับประยุกต์ ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


          http://bussabong.blogspot.com/ ได้รวบรวมและกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีการศึกษา หมาย ถึง การประยุกต์ใช้สหวิทยาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้แนวคิด เครื่องมือ เทคนิคและวิธีกาต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย


          สรุป
     นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การประยุกต์ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา


          ที่มา
     1. อรรคเดช โสสองชั้นนวัตกรรมทางการศึกษา คืออะไร. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138. วันที่สืบค้นข้อมูล : 26 กรกฏาคม 2555. 

     2นวัตกรรมทางการศึกษา คืออะไร. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :  http://www.namonpit.ac.th/file/ei.pdf. วันที่สืบค้นข้อมูล : 26 กรกฏาคม 2555. 
     3. ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :  http://bussabong.blogspot.com/. วันที่สืบค้นข้อมูล : 26 กรกฏาคม 2555. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น